Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zákon o zbraniach

- Neznalosť zákona neospravedlňuje… -

Na bezpečné a legálne používanie vzduchový (resp. plynových) zbraní je nutné poznať zákon o zbraniach a strelive. Na úvod by sme si mali objasniť, do akej kategórie zbraní podľa zákona vzduchové zbrane patria.

Vzduchovky všeobecne patria podľa platného zákona o zbraniach a strelive do kategórie zbraní „C“ a „D“ (pričom kat. C sú zbrane s počiatočnou energiou strely v hlavni vyššou ako 15J, kat. D sú zbrane pod 15J úsťovej kinetickej energie).Ďalej sa zbraňami kategórie „C“ čo sa zákona týka bližšie venovať nebudeme, nakoľko držiteľ ZP je jeho nadobudnutím (zložením skúšok) oboznámený s touto problematikou.

Zabezpečenie zbraní a streliva

(§ 55) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu (tj., zbraň by mala byť zabezpečená v nenabitom stave, strelivo a zbraň skladovať oddelene).

Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva

(§ 56) Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

Priestupky

(§ 69) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto:

- bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,

- poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 2 a 3, § 28 ods. 1 písm. b), m), n) a § 28 ods. 4 písm. b) a f),

- urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo

- poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

V prípade, že máte záujem o kompletné znenie zákona, kliknite TU.

- Časté otázky (FAQ)-

Napriek relatívne jasnej formulácii vyvoláva zákon o zbraniach a strelive mnohé otázky, najmä pre strelcov, ktorý nevlastnia zbrojný preukaz a teda nie sú vždy so zákonom plne oboznámený. Vaše otázky píšte na info@vzduchovky.org

- Môžem vlastniť a používať vzduchovú zbraň s úsťovou energiou strely nad 15J bez zbrojného preukazu (ZP)?

Nie, takýto čin je posudzovaný ako nedovolené ozbrojovanie. Navyše, na bežné účely zbrane o úsťovej energii 15J postačujú.

- Musím nosiť zbraň kat. D na verejnosti skrytú, alebo ju môžem nosiť na viditeľnom mieste?

Akúkoľvek zbraň nieje možné viditeľne nosiť na miestach prístupných verejnosti (okrem výnimiek – ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, poľovníci). Skyté nosenie zbrane je nosenie zbrane v púzdre, resp. ukrytej pred verejnosťou (v príp. osobnej prehliadky môže byť zbraň odobraná, ale mala by byť vrátená – ak je jej držba v súlade so zákonom).

- Kde môžem, okrem strelnice, beztrestne strielať zo vzduchovky?

Zo vzduchovky je môžné strieľať len na strelniciach a na miestach na to uspôsobených – tj. na miesta, kde sa neohrozuje život, zdravie alebo majetok iných osôb (napr. na súkromnom pozemku).

- Ako je to s odstrelom škodcov?

Škodca je živocích, ktorý istými závažnými skutocnostami (napr. šírenie chorôb) poskytuje závažný dôvod na jeho likvidáciu, resp. fyzickú reguláciu. Odstrel škodcov môže byt legálne vykonaný za istých podmienok (príklad – odstrel potkanov v rámci deratizácie). Viac informácii tu.

- Môžem vlastniť, resp. používať tzv. zakázané doplnky zbrane (tlmič, laserové zameriavanie) v kombinácii so vzduchovkou? Videl som ich voľne predajné v obchode…

Napriek tomu, že tlmič alebo aj laserové zameriavanie sú voľne dostupné v obchodoch, nie je môžné ich legálne používať, hoci aj so vzduchovkou. Ak zakúpený zakázaný doplnom namontujete na zbraň (napr. vzduchovku 7,5J), zo zbrane sa stáva zbraň kat. “A”, tj. zakázaná zbraň (t.č. nedovoleného ozbrojovania.) Ich kúpou a držaním sa však žiaden paragraf neporušuje, pokým nie sú priamo pripojené k zbrani.